اجتماع بزرگ هیئت های حسینی شهرستان اسکو در شهر اسکو.

اجتماع بزرگ هیئت های حسینی شهرستان اسکو در شهر اسکو مصادف با هفتم محرم.

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان اسکو

 

bigtheme