تماس با ما

ردیف

نام نهاد- سازمان

تلفن

نمابر

۱

فرمانداری اسکو

۰۴۱-۳۳۲۲۵۲۸۱

۰۴۱-۳۳۲۲۳۴۸۹

۲

بخشداری مرکزی اسکو

۰۴۱-۳۳۲۲۵۸۳۳

۰۴۱-۳۳۲۲۳۴۸۹

۳

بخشداری ایلخچی

۰۴۱-۳۳۴۱۲۴۷۵

۰۴۱-۳۳۴۱۴۸۴۵

bigtheme